Namesakes

Eligius   (a.k.a. Eloi)   (m)   590-660  
Saints