Related Names

Spanish
Encarna   f
Spanish
(short form)
Encarni   f
Spanish
(diminutive)
Encarnita   f
Spanish
(diminutive)