Related names

Spanish
ENCARNA   f
Spanish
(short form)
ENCARNITA   f
Spanish
(diminutive)