Namesakes

Floriano Peixoto   (m)   1839-1895  
Other Leaders   1891-1894   Brazil   (president)