Related Names

Sanskrit
(element)
+
Sanskrit
(element)
Gotama   m
Hinduism
Gautama   m
Sanskrit
Gautam   m
Hindi
Gautam   m
Marathi
Goutam   m
Bengali
Gautam   m
Bengali
(variant transcription)
Gotam   m
Hindi (Rare)