Related Names

Sanskrit
(element)
+
Sanskrit
(element)
Gopala   m
Hinduism
Gopal   m
Bengali
Gopal   m
Hindi
Gopal   m
Kannada
Gopal   m
Marathi
Gopal   m
Nepali
Gopal   m
Tamil
Gopal   m
Telugu