Related Names

Sanskrit
(element)
+
Sanskrit
(element)
GOTAMA   m
Hinduism
GAUTAMA   m
Sanskrit
GAUTAM   m
Hindi
GAUTAM   m
Marathi
GOUTAM   m
Bengali
GAUTAM   m
Bengali
(variant transcription)
GOTAM   m
Hindi (Rare)