Related Names

Classical Greek
(word)
English (Rare)
HYAKINTHOS   m
Greek Mythology
HYACINTHUS   m
Greek Mythology (Latinized)
Greek Mythology (Anglicized)
HYAKINTHOS   m
Ancient Greek
HYACINTHUS   m
Ancient Greek (Latinized)
GIACINTO   m
Italian
GIACINTA   f
Italian
HYACINTHA   f
History (Ecclesiastical)
HYACINTHE   m
French
HYACINTHE   f
French
JACENTY   m
Polish (Rare)
JACEK   m
Polish
(diminutive)
JÁCINT   m
Hungarian
JACINTO   m
Portuguese
JACINTA   f
Portuguese
JACINTO   m
Spanish
JACINTA   f
Spanish
JACINDA   f
English (Rare)
JACINTH   f
English (Rare)
JACINTHE   f
French
JACINTHA   f
Dutch (Rare)