Jachin   (m)  
Biblical Characters   Gen. 46:10
Jachin   (m)  
Biblical Characters   1 Chr. 24:17
Jachin   (m)  
Biblical Characters   1 Chr. 9:10