Related Names

Sanskrit
(element)
+
Sanskrit
(element)
JAGADISHA   m
Hinduism
JAGADISH   m
Kannada
JAGADISH   m
Telugu
JAGDISH   m
Gujarati
JAGDISH   m
Hindi
JAGDISH   m
Marathi