Related Names

Sanskrit
(word)
+
Sanskrit
(element)
Jayadeva   m
Sanskrit
Jaidev   m
Hindi
Jayadev   m
Kannada