Related Names

Sanskrit
(word)
Jaya   f & m
Hinduism
Jai 1   m
Tamil
Jay 2   m
Gujarati
Jay 2   m
Hindi
Jai 1   m
Hindi
(variant transcription)
Jay 2   m
Marathi
Jai 1   m
Marathi
(variant transcription)
Jaya   f
Hindi
Jaya   f
Marathi
Jaya   f & m
Tamil
Jaya   f & m
Telugu
Sanskrit
(inflection)
Jayanta   m
Hinduism
Jayant   m
Hindi
Jayant   m
Marathi
Jayanta   m
Assamese
Jayanta   m
Bengali
Jayanti   f
Hinduism
Jayanthi   f
Kannada
Jayanthi   f
Tamil
Jayanti   f
Hindi