Related Names

Sanskrit
(element)
+
Sanskrit
(element)
JAYADEVA   m
Sanskrit
JAIDEV   m
Hindi
JAYADEV   m
Kannada