Related Names

Kawthar   f
Arabic
Kausar   f
Kazakh
Kausar   f & m
Urdu