Related Names

Sanskrit
(word)
Kavita   f
Hindi
Kavita   f
Marathi
Kavitha   f
Kannada
Kavitha   f
Tamil
Kavitha   f
Telugu