Related Names

Mukhtar   m
Arabic
Mokhtar   m
Arabic (Maghrebi)
(variant transcription)
Mokhtar   m
Malay
Mokhtar   m
Persian
Muhtar   m
Turkish
Mukhtaar   m
Somali
Mukhtar   m
Kazakh
Mukhtar   m
Urdu