Related names

Persian
(word)
NAZ   f
Turkish
NAZIA   f
Bengali
NAZIA   f
Urdu