Namesakes

Rio Ferdinand   (m)   1978-  
Notable Athletes   (soccer)
Rio Mavuba   (m)   1984-  
Notable Athletes   (soccer)