Related Names

Sanskrit
(word)
SEKAR   m
Tamil
SEKHAR   m
Bengali
SEKHAR   m
Telugu
SHEKHAR   m
Gujarati
SHEKHAR   m
Hindi
SHEKHAR   m
Marathi
SHEKHAR   m
Punjabi
SHIKHA   f
Hindi