Namesakes

Zhao Zongshi   (a.k.a. Shu)   (m)   1032-1067  
Chinese Emperors   1063-1067