Related names

Sanskrit
(word)
SHYAMA   m & f
Hinduism
SHYAM   m
Bengali
SHYAM   m
Hindi
SHYAM   m
Kannada
SHYAM   m
Malayalam
SHYAM   m
Marathi
SHYAM   m
Nepali
SHYAM   m
Tamil
SHYAM   m
Telugu
SHYAMA   f
Hindi
SHYAMAL   m
Bengali
SHYAMALA   f
Marathi
SHYAMALA   f
Tamil
SHYAMALA   f
Telugu