Related names

Sanskrit
(element)
+
Sanskrit
(word)
Sanskrit
(word)
SUDARSHAN   m
Hindi
SUDARSHAN   m
Kannada
SUDARSHAN   m
Marathi
SUDARSHAN   m
Tamil
SUDARSHAN   m
Telugu
SUDARSHANA   f
Hindi