Related Names

Sanskrit
(element)
+
Sanskrit
(word)
Sanskrit
(word)
Sudarshan   m
Hindi
Sudarshan   m
Kannada
Sudarshan   m
Marathi
Sudarshan   m
Tamil
Sudarshan   m
Telugu
Sudarshana   f
Hindi