Yevheniya Vysotska

Revisions
Given Name(s): Yevheniya
Surname(s): Vysotska
Gender: Female
Birth Date: 1975 December 11
Birth Place: Krym, Ukraine
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Yevheniya_Vysotska

Categories

Type: cycling
team:
position: