Anastasia Kelesidou

Revisions
Given Name(s): Anastasia
Surname(s): Kelesidou
Gender: Female
Birth Date: 1972
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Anastasia_Kelesidou

Categories

Type: silver
Year: 2000
event: discus throw
country: Greece
Type: silver
Year: 2004
event: discus throw
country: Greece