Aloysius Gonzaga

Revisions
Given Name(s): Aloysius, Luigi, Aluigi
Surname(s): Gonzaga
Gender: Male
Birth Date: 1568
Death Date: 1591
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Aloysius_Gonzaga

Categories

Type: saint
feast day:

Also Known As

Aluigi
Luigi