Nizhny Novgorod

Revisions
Name(s): Novgorod, Gorky
Type: Settlement
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Nizhny_Novgorod

Categories

Type: city
Years:
Country: Russia
State/region: Nizhny Novgorod Oblast
Population: 1250619
Parent ISO: RU-NIZ

Also known as

Gorky