Menas of Egypt

Revisions
Given Name(s): Menas, Mina, Minas, Menuas, Mennas, Meena, Mena
Surname(s):
Gender: Male
Birth Date: 285
Birth Place: Nikiou, Egypt
Death Date: c. 309
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Menas_of_Egypt

Categories

Type: saint
feast day: 11 November

Also Known As

Meena
Mena
Mennas
Menuas
Mina
Minas