Vishal Khatri's Personal Name Lists

Indian names (267) Main (413)
Name M/F Rank +/-
KARA  f #500 +15
AADISH  m - -
AAHLADA  f - -
AARA  f - -
ADEENA  f - -
AHAANI  f - -
AHANTA  f - -
AHINSA  f - -
AHINSAAN  m - -
AHINSYA  f - -
AHLADA  f - -
AHLADINI  f - -
AHNA  f - -
AHNI  f - -
AISHIKA  f - -
AKHED  m - -
AKHEDA  f - -
AKOP  m - -
AKOPAN  m - -
ALAR  m - -
ALOBHA  f - -
ALOBHIN  m - -
ALOBHINI  f - -
AMITHYA  f - -
ANINDITA  f - -
ANJI  f - -
ANURADH  m - -
ARAG  m - -
ARAGA  f - -
ARAHAS  m - -
ARANI  f - -
ARHAN  m - -
ARJAN  m - -
ASKHAL  m - -
ATHAK  m - -
ATTI  f - -
ATTIKA  f - -
AVASHYA  f - -
AWADH  m - -
AYAAN  f - -
BABHRULOMNI  f - -
BALOOLA  m - -
BANDHAVI  f - -
BANDHULI  f - -
BARBARI  f - -
BEEJAL  m - -
BHAGNI  f - -
BISALA  f & m - -
BODHANA  f - -
BODHANI  f - -
CHAK  m - -
CHAKAS  m - -
CHAKOR  m - -
CHAKORAK  m - -
CHAKORI  f - -
CHAMPILA  f - -
CHANDRAT  m - -
CHANG  m - -
CHARVAK  m - -
CHARVANGI  f - -
CHHANDOM  m - -
CHHEK  m - -
DHARUN  m - -
DISHAN  m - -
DISHANI  f - -
DIVA  f - -
DIYA  f - -
EDHA  f - -
EEDA  f - -
ELIKA  f - -
ELIKA  f - -
ENI  f - -
ENI  f - -
HAIM  m - -
HAIMINI  f - -
HANUL  m - -
HARDIKI  f - -
HASAS  m - -
HOMINI  f - -
HRADINI  f - -
IDA  f - -
IHIT  m - -
IHITA  f - -
INGIT  m - -
ISHANA  f - -
ISHAY  m - -
ISHIN  m - -
ISHINI  f - -
ISHINI  f - -
ISHT  m - -
ISHTA  f - -
IYAT  f - -
IYATTA  f - -
IYUSHI  f - -
JAMI  f - -
JATAYU  m - -
JATINI  f - -
JOSHANA  f - -
KAJA  f - -
KARN  m - -
KAYATI  f - -
KET  m - -
KETA  f - -
KHABH  m - -
KHABHRANTI  f - -
KHACHAMAS  m - -
KHACHAR  m - -
KHACHIT  m - -
KHADAN  m - -
KHADGIN  m - -
KHADHVANIN  m - -
KHADHVANIN  m - -
KHADIKA  f - -
KHADIR  m - -
KHADIRAKA  f - -
KHADIRI  f - -
KHADYOT  m - -
KHADYOTA  f - -
KHADYOTAN  m - -
KHAGA  f - -
KHAGAM  m - -
KHAGAT  m - -
KHAGENDRA  m - -
KHAGESHVAR  m - -
KHAGOD  m - -
KHAJ  m - -
KHAJAK  m - -
KHAJIKA  f - -
KHAJIT  m - -
KHAJYOTIS  m - -
KHAKAMINI  f - -
KHAKHAT  m - -
KHAKHATA  f - -
KHAKUNTAL  m - -
KHANKAR  m - -
KHANKHANA  f - -
KHARAGARI  f - -
KHARAHVA  f - -
KHARALAK  m - -
KHASA  f - -
KHASAMUTH  m - -
KHASFATIK  m - -
KHASHVAS  m - -
KHASINDHU  m - -
KHASTH  m - -
KHASTHA  f - -
KHATAK  m - -
KHATIK  m - -
KHATIKA  f - -
KHATINI  f - -
KHATVANG  m - -
KHIDIR  m - -
KHYATA  f - -
KULIKA  f - -
KULINA  f - -
LAGAD  m - -
LAMAK  m - -
LIBI  f - -
MADANI  f - -
MAHENDRI  f & m - -
MAHESHANI  f - -
MAHESHI  f - -
MAHI  f - -
MAHIE  f - -
MAHIM  m - -
MAHINI  f - -
MAKUL  m - -
MARJ  m - -
MARJAN  f - -
MARUL  m - -
MARULA  f - -
MEHANA  f - -
MENA  f - -
MENAKA  f - -
MOOLER  m - -
MRIDUKOPA  f - -
MUKHAR  m - -
MUKHARA  f - -
NAIMITTIK  m - -
NIHAKA  f - -
NIRMA  f - -
NIRMATRI  f - -
NISH  m - -
NISHITA  f - -
NISTRISHA  f - -
NITASHA  f - -
OGAN  m - -
OJASA  f - -
OJASI  f - -
OJASVIN  m - -
OJASYA  m - -
OJAYIT  m - -
PARITI  f - -
RAATI  f - -
RAJABHARYA  f - -
RAJASTRI  f - -
RAJYI  f - -
RAMI  f - -
RASHMA  f - -
RAVIND  m - -
RICHIK  m - -
RIDDHA  f & m - -
RIDDHIDA  f - -
RIRI  f - -
ROCHANI  f - -
RUHI  f - -
SAARAV  m - -
SAAYAN  m - -
SACHA  f & m - -
SACHARU  m - -
SAIRIKA  f - -
SAMATA  f - -
SANKALPANA  f - -
SAYAN  m - -
SHAMATH  m - -
SHAMATHA  f - -
SHYAVA  f - -
SIDDHIDA  f - -
SINI  f - -
SMRITA  f - -
SUCHAR  m - -
SUCHARVI  f - -
SUDA  f - -
SUKAYA  f - -
SULOM  m - -
SULOMAN  m - -
SULOMNI  f - -
SUPU  f - -
SUPUR  m - -
SUROMAN  m - -
SUSTRI  f - -
TAMA  f - -
TAMI  f - -
TANSU  m - -
TAPU  f - -
TARAN  m - -
TAROOT  m - -
TRIPTID  m - -
TRISH  m - -
TRISHIT  m - -
TRISHNAGHN  m - -
TRISHNAK  m - -
TRISHNAKSHAY  m - -
TRISHU  f - -
UPASA  f - -
VASHA  f - -
VASVI  f - -
VEGA  f - -
VIDHANI  - -
VIKHED  m - -
VIKHEDA  f - -
VIKHEDIN  m - -
VIKHEDINI  f - -
VINAYIKA  f - -
VIPASHYANA  f - -
VIRAAJ  m - -
VIRAJAN  m - -
VIRAJANTI  f - -
VIRAJAT  m - -
VIRAJI  f & m - -
VIRAJINI  f - -
VISHADA  f - -
VISHADI  f - -
VITRISH  m - -
YOONI  f - -
YUNI  f - -
YUVAN  m - -