Transcribe

Hiragana text Latin text
つる Tsuru


  1. Tsu

  2. つる
    Tsuru