Transcribe

Katakana text Latin text
ツクヨミ Tsukuyomi


  1. Tsu

  2. ツク
    Tsuku

  3. ツクヨ
    Tsukuyo

  4. ツクヨミ
    Tsukuyomi