Namesakes

Saints: 1 blessed
Blessed Giles of Lorenzana (a.k.a. Egidius)   1443-1518