Name days for Eino

Estonia: November 17
Finland: November 17

Learn about name days.