Related names

CATALAN
Eloi
FRENCH
Éloi
ITALIAN
Eligio
LATE ROMAN
Eligius
FEMININE FORMS: Eligia
POLISH
Eligiusz
FEMININE FORMS: Eligia
SPANISH
Eligio, Eloy
FEMININE FORMS: Eligia