Name days for Eliisabet

Estonia: November 19

Learn about name days.