Related Name Tree for Elpidius

Names that are related to ELPIDIUS, in the family of ELPIDIOS:

Late Greek
Late Greek (Latinized)
ELPIDIO   m
Italian
ELPIDIO   m
Portuguese
ELPIDIO   m
Spanish