Namesakes for Hisham

Islamic Caliphs: 1 caliph
      Caliph Hisham ibn Abd al-Malik   724-743   Umayyad