Name days for Liisu

Estonia: November 19

Learn about name days.