Name days for Mariusz

Poland: January 19
Poland: February 4
Poland: February 9
Poland: December 31

Learn about name days.