Mikelis
NameName Days
Name days for Mikelis
 Latvia: September 29

Learn about name days.