Name days for Nikita

Poland: April 16
Poland: June 10
Poland: September 28

Learn about name days.