Name days for Nikolai

Bulgaria: December 6
Estonia: December 6

Learn about name days.