Names Related to Yoshiyahu

Names that are related to YOSHIYAHU:
IOSIAS   m   Biblical Latin, Biblical Greek
JOSIAH   m   Biblical, English
JOSIAS   m   Biblical
YOSHIYAHU   m   Biblical Hebrew