Name Days for Terezia

Name days for TERÉZIA:
 Slovakia: October 15