Namesakes

Egyptian Pharaohs: 2 pharaohs
Pharaoh Ahmose I   c. 1550-c. 1525 BC  
Pharaoh Amasis II (a.k.a. Ahmose)   570-526 BC