Egyptian Pharaohs: 4 pharaohs
Pharaoh Amenhotep I   c. 1526-c. 1506 BC  
Pharaoh Amenhotep II   c. 1427-c. 1401 BC  
Pharaoh Amenhotep III   c. 1391-c. 1353 BC  
Pharaoh Akhenaten (a.k.a. Amenhotep)   c. 1353-c. 1336 BC