Namesakes

Saints: 1 saint
Saint Ansgar (a.k.a. Anskar)   801-865