Name Days for Aurel

Estonia: August 16
Slovakia: October 25

Name Days for Aurél

Hungary: October 5