Namesakes

Saints: 2 saints
Saint Bernard Valeara (a.k.a. Berardo)   ?-1122  
Saint Berard (a.k.a. Berardo)   ?-1220