Name Days for Eufemia

Italy: September 16
Poland: January 19
Poland: March 20
Poland: September 3
Poland: September 16