Namesakes

Saints: 1 saint
Saint Ghislain (a.k.a. Gislenus)   ?-680